Naam, zetel en doel
De vereniging is genoemd ”De Hollandse Club” en gevestigd te Stockholm. Het doel van de vereniging is het onderhouden en bevorderen van de banden tussen de Nederlanders in Stockholm en omgeving alsmede van de contacten tussen de leden van de vereniging en Nederland.

Lidmaatschap
De vereniging kent:
• Leden
• Ereleden
Allen die met het doel van de vereniging sympathiseren kunnen lid worden. De aanmelding tot het lidmaatschap geschiedt bij één der leden van het bestuur; het wordt verkregen door betaling van de contributie over het lopende verenigingsjaar. Minderjarige kinderen van leden vallen onder het lidmaatschap van hun ouders.

Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap te weigeren, indien dit ter beoordeling van het bestuur onverenigbaar moet worden geacht met de belangen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap te ontzeggen aan hen die door houding of optreden het doel van de vereniging schaden. Het besluit hiertoe dient de betrokkene schriftelijk te worden medegedeeld, waarbij deze de mogelijkheid geboden wordt op een daartoe bijeengeroepen  ledenvergadering tegen dit besluit bezwaar te maken.
Ereleden kunnen op voorstel van het bestuur of van 10 leden van de vereniging worden benoemd door een algemene ledenvergadering, nadat een desbetreffend voorstel aan de leden is medegedeeld in de oproep van de vergadering. Het erelidmaatschap kan worden toegekend aan personen die zich op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het welzijn van de vereniging.

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bestuur
De Hollandse Club wordt bestuurd en vertegenwoordigd door haar bestuur, welke is samengesteld uit ten minste 3 leden en ten hoogste 9 leden. Het bestuur wordt gekozen door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van één verenigingsjaar en zijn onmiddellijk herkiesbaar. Het bestuur is gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de handelingen van ieder afzonderlijk bestuurslid in verband met de werkzaamheden van de Hollandse Club.

Bestuursverkiezing
Op de jaarvergadering wordt het nieuwe bestuur gekozen uit:
1. afgetreden bestuursleden voor zover zij zich herkiesbaar hebben gesteld;
2. kandidaten voorgesteld door het bestuur;
3. door leden voorgedragen kandidaten.
Kandidaatstelling bedoeld onder punt 3. dient schriftelijk te geschieden. Dit voorstel moet worden ingediend bij de secretaris van de vereniging, tenminste één week voor de vergadering. De namen van kandidaten voorgesteld door het bestuur, worden gepubliceerd in de convocatie voor de jaarvergadering.

Bestuursfunctie
De voorzitter wordt afzonderlijk gekozen; de overige bestuursleden verdelen de functies in onderling overleg.

Tussentijdse vacatures
Het bestuur is gerechtigd naar eigen inzicht in tussentijdse vacatures te voorzien, indien het niet mogelijk blijkt de functie te laten waarnemen door één van de overige bestuursleden.

Vergaderingen en bijeenkomsten
De jaarvergadering vindt plaats na afloop van een verenigingsjaar, doch vóór 15 februari daaropvolgend. In deze vergadering leggen de secretaris en penningmeester respectievelijk hun verslag, rekening en verantwoording over en worden nieuwe leden van het bestuur, benevens de hieronder genoemde kascommissie gekozen. Verkiezingen geschieden door open stemming, tenzij het bestuur of tenminste 10 leden stemming met gesloten briefjes verlangen.

Algemene ledenvergaderingen kunnen worden bijeengeroepen wanneer het bestuur zulks nodig acht. De oproep voor een Algemene Ledenvergadering dient de leden twee weken voor de datum der bijeenkomst te worden toegezonden. De oproep dient, behalve datum, tijd en plaats van de vergadering, de agenda met de te behandelen punten te vermelden.
Indien tenminste 20 leden dit onder opgaaf van de te behandelen kwesties verlangen, is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen. De vergadering moet uiterlijk één maand nadat een dusdanig verzoek tot het bestuur is gericht, worden gehouden.

Besluiten genomen in een Algemene Vergadering zijn geldig, indien zij worden genomen bij een eenvoudige meerderheid van stemmen, met dien verstande dat tenminste 15 leden present zijn.

Het bestuur arrangeert ledenbijeenkomsten ter verwezenlijking van het doel van de vereniging. Het bestuur bepaalt wanneer en op welke voorwaarden introducé(e)s tot deze bijeenkomsten toegang zullen hebben.

Kascommissie
De jaarvergadering benoemt een controlecommissie (kascommissie) die bestaat uit twee personen en een suppleant. De kascommissie controleert de financiële administratie van de vereniging en brengt hier verslag over uit op de jaarvergadering. De leden van de commissie worden voor twee jaar gekozen, met dien verstande, dat er ieder jaar één lid gekozen wordt voor de komende twee jaar. (Dus gekozen om het jaar).De suppleant in de kascommissie wordt voor een jaar gekozen op de jaarvergadering en treedt in dienst als een van de ordinarie leden afwezig is of aftreedt.

Notulen jaarvergadering
De jaarvergadering kiest twee leden onder de aanwezigen op de jaarvergadering die de notulen van de jaarvergadering goedkeuren en ondertekenen. Dit dient te gebeuren binnen twee maanden na de jaarvergadering. De notulen van de jaarvergadering worden geschreven door de leden gekozen secretaris voor de jaarvergadering.

Middelen
De middelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie;
b. overige bijdragen;
Bijdragen kunnen worden aanvaard ten bate van de vereniging in het algemeen of voor een bepaald doel binnen het kader der werkzaamheden van de vereniging. Indien door de gever van een bijdrage het doel, waarvoor deze is bestemd, niet uitdrukkelijk wordt vermeld, wordt de bijdrage geacht te zijn gegeven ten bate van de vereniging in het algemeen.
c. Schenkingen, erfstellingen en legaten.

Statutenwijziging
Wijziging van de statuten kan geschieden bij besluit van een Algemene Ledenvergadering.
Een voorstel tot wijziging van de statuten dient de leden te worden toegezonden tenminste twee weken vóór de daartoe bijeen te roepen vergadering plaatsvindt.

Opheffing
De vereniging houdt op te bestaan, indien het ledenaantal beneden 25 is gedaald.
Het bestuur heft dan de vereniging op onder mededeling daarvan aan de leden.

De Algemene Ledenvergadering kan in andere gevallen tot opheffing besluiten, indien een zodanig besluit met meerderheid van stemmen genomen wordt in een vergadering, waarin tenminste de helft der leden aanwezig is.

Is in een vergadering, aan welke een voorstel tot opheffing wordt voorgelegd, het voorgenoemde minimum aantal leden niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering, te houden binnen één maand, bijeengeroepen. In deze vergadering wordt tot opheffing besloten indien, ongeacht het aantal aanwezige leden, vijfenzeventig procent der aanwezige leden hun stem voor opheffing uitbrengen.

Bij opheffing resterende geldmiddelen van de vereniging worden besteed tot steun van behoeftige Nederlanders in Zweden. Zij worden voor dit doeleinde overgedragen aan de Ambassade der Nederlanden in Zweden.

Stockholm, januari 1974
(aangepast februari 2009)